...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Nájdete u nás obrovský výber filmov na DVD či VHS...


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 344 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
Barancová Helena - Schronk Robert - Pracovné právo 144687-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Sprint Vfra, 2002
Cena: 10.00 €
Jazyk: slovensky
416 strán, ISBN - 80-88848-97-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.668 kg, rozmer: 22.8 cm x 17.1 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
A N T I K V A R I Á T
Barancová Helena - Schronk Robert - Pracovné právo 145046-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Iura edition, 2000
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
472 strán, ISBN - 80-88715-73-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 22 cm x 16 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
K N Í H K U P E C T V O
Bednár Peter - Nájom bytov 158076-90-03

Bednár Peter
Nájom bytov


Mgr. Peter Bednár, 2021
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
134 strán, EAN: 9788057029014, (stav A), brož., hmotnosť: 0.166 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť na úpravu inštitútu nájmu v súčasnom slovenskom právnom systéme, regulovanom popri sebe dvomi právnymi predpismi – Občianskym zákonníkom a zákonom o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.).

Samostatné kapitoly spracovávajú vznik nájmu bytu, náležitosti nájomnej zmluvy, otázku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, peňažnú zábezpeku, zádržné právo, prechod nájmu bytu, zánik nájmu a podnájom bytu alebo jeho časti. Osobitná časť textu je venovaná špecifickosti zákona o krátkodobom nájme bytu vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Záverečné kapitoly ponúkajú stručný pohľad na problematiku nájomnej zmluvy de lege ferenda, na právne úpravy inštitútu nájmu a árendy v zákonníkoch vybraných krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a Quebec.

Publikácia systematizuje a sprehľadňuje úpravu nájmu bytu v rámci existujúcich právnych predpisov v slovenskom právnom systéme. Je štruktúrovaná v ucelenom kontexte s dôrazom na pohľad do histórie a na pripravovaný legislatívny zámer komplexného kódexu civilného práva. Jednotlivé kapitoly sú dopĺňané judikatúrou.
A N T I K V A R I Á T
Bičovský Jaroslav - Sousedská práva 159458-95-01

Bičovský Jaroslav
Sousedská práva


Orbis, 1976
Praktické příručky
Cena: 1.55 €
Jazyk: česky
376 strán, náklad: 13 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.47 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.1 cm
Nové vydání právnické příručky, pojednávající o problematice sousedských vztahů, jejich konkrétních i specifických otázkách a možnostech obrany proti narušování sousedských práv a zájmů, přihlíží k posledním legislativním úpravám a k nové judikatuře československých soudů. Větší pozornost věnuje otázkám evidence nemovitostí a zvláštnostem vývoje na území Slovenské socialistické republiky.
A N T I K V A R I Á T
Bielená Jana - Valterová Ivana - Daňové priznania za rok 2009 53010-95-01

Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009


Poradca s.r.o., 2010
Zákony 2010
Cena: 0.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Úplné znenie zákonov.
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl 131457-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
42 strán, ISBN - 978-80-7098-485-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí 131458-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-7098-484-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov 131459-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
60 strán, náklad: 100 ks, ISBN - 978-80-7098-504-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách 131460-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
66 strán, náklad: 150 ks, ISBN - 978-80-7098-503-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
K N Í H K U P E C T V O
Bill Warner - Šaría pre nemoslimov 88251-90-03

Bill Warner
Šaría pre nemoslimov


Center for the Study of Political Islam, z.s., 2015
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
70 strán, EAN: 9788088089049, (stav A), brož., hmotnosť: 0.103 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Mnohé z jej nariadení sa pritom týkajú aj nemoslimov. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa nás dotýka? Aké budú dôsledky, ak dovolíme moslimom riadiť sa šaríou a nie našimi zákonmi? Každá požiadavka moslimov je založená na myšlienke nastolenia šaríe v našej krajine. Mali by sme u nás šaríu povoliť alebo nie? A prečo? Ako môžu politici alebo úradníci rozhodovať o práve šaría, keď mu nerozumejú? Je to správne? V tejto knihe nájdete odpovede na všetky tieto otázky.
A N T I K V A R I Á T
Borba Ján - Bezpečnosť práce v školách 109241-95-01

Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách


Centrum bezpečnosti práce, 1992
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
166 strán, náklad: 4 000 ks, ISBN - 80-900988-0-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.212 kg, rozmer: 19.9 cm x 14.1 cm
Bezpečnostné predpisy v školách...
K N Í H K U P E C T V O
Braxatorisová Eva - Právna sebaobrana lekára 1 100022-90-01

Braxatorisová Eva
Právna sebaobrana lekára 1


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2016
Cena: 9.30 €
Jazyk: slovensky
196 strán, EAN: 9788081402470, (stav A), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandalizácia lekárov zo strany médií, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov zo strany poisťovní, kde sa ako argument uvádza aj nespokojnosť zo strany pacientov.

Aj uvedené príklady potvrdzujú, ako je veľmi dôležité, aby ste mali okrem medicínskych znalostí aspoň základný prehľad o tých častiach Trestného zákona, s ktorými môžete byť pri výkone svojho povolania konfrontovaný. Vďaka získaným informáciám budete adekvátne reagovať v prípade ataku, zvolíte správnu prevenciu pred právnymi spormi v lekárskej praxi, minimalizujete negatívne dôsledky v prípade súdneho sporu alebo včas odhalíte nekompetentného advokáta.
A N T I K V A R I Á T
Brázda Jiří - Notářský pitaval 128739-88-01

Brázda Jiří
Notářský pitaval


Práce, 1987
Cena: 2.10 €
Jazyk: česky
208 strán, náklad: 38 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.8 cm
Zajímavé příhody z autorových zážitků se většinou týkají majetkových převodů, dědictví a vůbec posledních věcí člověka - prostě událostí, kdy se nejvíce projevují kladné i záporné vlastnosti lidí. notář bývá svědkem upřímného smutku i pokrytectví, slušnosti i nečestnosti, rozumu i pošetilosti, štědrosti i hrabivosti, lásky i nenávisti. Třicet pět pestrých případů pitavalu odráží dlouhá léta bohaté notářské praxe.
A N T I K V A R I Á T
Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef - Investiční výstavba v předpisech 124219-91-01

Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef
Investiční výstavba v předpisech


Ministerstvo místniho hospodářství, 1955
Knižnice místniho hospodářství zv.č.: 136
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky
212 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Výtah z nejdůležitějších ustanovení.
A N T I K V A R I Á T
Brož Václav - Myslivci a paragrafy 128470-17-01

Brož Václav
Myslivci a paragrafy


Státní zemědělské nakladatelství, 1975
Lesnická knihovna zv.č.: 15
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
188 strán, náklad: 29 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Formou mysliveckých "soudniček" autor poukazuje na nežádoucí jevy a události v naší myslivosti a současně přibližuje čtenáři i myslivecké předpisy. Knížka je rozdělena do deseti tematických kapitol provinění. V úvodu každé kapitoly seznamuje s nejdůležitějšími předpisy a zákony a potom na praktických příkladech demonstruje důsledky jejich porušování.
A N T I K V A R I Á T
Burda Vladimír - Daň zo mzdy 138917-95-01

Burda Vladimír
Daň zo mzdy


Práca, 1982
Knižnica mzdových a pracovnoprávnych príručiek zv.č.: 9
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.298 kg, rozmer: 21 cm x 15.2 cm
Daň zo mzdy v roku 1982. Predpis, postup výpočtu.
A N T I K V A R I Á T
Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín - Nové pravidlá cestnej premávky 3266-26-02

Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín
Nové pravidlá cestnej premávky


Alfa, 1990
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky
380 strán, náklad 150 000 ks, 1.vydanie, ISBN 80-05-00724-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
komentovaná vyhláška č.99/ 1989 a súbor testových otázok
A N T I K V A R I Á T
Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František - Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy 7246-26-03

Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy


Arttep press, 1992
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
432 strán, 1.vydanie, ISBN 80-85359-01-4, 94 obrázkov, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Učebnica pre motoristov. Obsahuje všetky potrebné informácie na úspešné zvládnutie skúšok určených pre vodičov motorových vozidiel.
A N T I K V A R I Á T
Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František - Vyhláška o pravidlech silničního provozu 103042-95-02

Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Vyhláška o pravidlech silničního provozu


Naše vojsko, 1990
Cena: 0.40 €
Jazyk: česky
96 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.118 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.4 cm
Vyhláška o pravidlech silničního provozu č.99/1989 Sb. s komentářem.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93363 titulov.