...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Náš antikvariát nedávno oslávil 22 rokov!!! :)))


[ 351 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170864-95-01

Bakay Mikuláš - Hlaváčová Slávka - Brtáňová Katarína
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z.


neuvedené, 2002
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
152 strán, ISBN 80-8896-25-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 21 cm x 14.6 cm
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 557 / 2001 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z. o zverejňovaní predbežných oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súúťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania.

Úplné znenie s komentárom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144687-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Sprint Vfra, 2002
Cena: 10.00 €
Jazyk: slovensky
416 strán, ISBN - 80-88848-97-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.668 kg, rozmer: 22.8 cm x 17.1 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145046-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Iura edition, 2000
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
472 strán, ISBN - 80-88715-73-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 22 cm x 16 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
158076-90-03

Bednár Peter
Nájom bytov


Mgr. Peter Bednár, 2021
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
134 strán, EAN: 9788057029014, (stav A), brož., hmotnosť: 0.166 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť na úpravu inštitútu nájmu v súčasnom slovenskom právnom systéme, regulovanom popri sebe dvomi právnymi predpismi – Občianskym zákonníkom a zákonom o krátkodobom nájme bytu (98/2014 Z. z.).

Samostatné kapitoly spracovávajú vznik nájmu bytu, náležitosti nájomnej zmluvy, otázku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, peňažnú zábezpeku, zádržné právo, prechod nájmu bytu, zánik nájmu a podnájom bytu alebo jeho časti. Osobitná časť textu je venovaná špecifickosti zákona o krátkodobom nájme bytu vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Záverečné kapitoly ponúkajú stručný pohľad na problematiku nájomnej zmluvy de lege ferenda, na právne úpravy inštitútu nájmu a árendy v zákonníkoch vybraných krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a Quebec.

Publikácia systematizuje a sprehľadňuje úpravu nájmu bytu v rámci existujúcich právnych predpisov v slovenskom právnom systéme. Je štruktúrovaná v ucelenom kontexte s dôrazom na pohľad do histórie a na pripravovaný legislatívny zámer komplexného kódexu civilného práva. Jednotlivé kapitoly sú dopĺňané judikatúrou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
36890-95-02

Benčík Michal - Nesrovnal Václav
Právnická príručka


Obzor, 1981
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
730 strán, náklad: 6 700 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaná), viaz., hmotnosť: 1.01 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Právnická príručka...
V prvých kapitolách sa objasňujú základné pojmy a inštitúcie teórie štátu a práva a štátneho (ústavného) práva, ktoré tvoria ideovo-politické základy socialistického právneho poriadku.
V ďalšom texte sa venuje pozornosť právnym úpravám, podľa ktorých sa spravuje činnosť a organizácia orgánov povolaných zabezpečovať v našej spoločnosti právnu ochranu, zákonnosť a verejný poriadok, a právnym odvetviam, ktoré tieto orgány vo svojej činnosti aplikujú a znalosti ktorých sú pre občanov, pre ich aktívnu spoluúčasť na činnosti orgánov nepostrádateľné (občianske právo, pracovné právo a sociálne zabezpečenie, rodinné právo, civilný proces, trestné právo, trestný proces, činnosť a organizácia justície, prokuratúry a ďalších orgánov).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159458-95-01

Bičovský Jaroslav
Sousedská práva


Orbis, 1976
Praktické příručky
Cena: 1.55 €
Jazyk: česky
376 strán, náklad: 13 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.47 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.1 cm
Nové vydání právnické příručky, pojednávající o problematice sousedských vztahů, jejich konkrétních i specifických otázkách a možnostech obrany proti narušování sousedských práv a zájmů, přihlíží k posledním legislativním úpravám a k nové judikatuře československých soudů. Větší pozornost věnuje otázkám evidence nemovitostí a zvláštnostem vývoje na území Slovenské socialistické republiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53010-95-01

Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009


Poradca s.r.o., 2010
Zákony 2010
Cena: 0.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Úplné znenie zákonov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131457-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
42 strán, ISBN - 978-80-7098-485-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131458-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-7098-484-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131459-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
60 strán, náklad: 100 ks, ISBN - 978-80-7098-504-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131460-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
66 strán, náklad: 150 ks, ISBN - 978-80-7098-503-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88251-90-03

Bill Warner
Šaría pre nemoslimov


Center for the Study of Political Islam, z.s., 2015
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
70 strán, EAN: 9788088089049, (stav A), brož., hmotnosť: 0.103 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Mnohé z jej nariadení sa pritom týkajú aj nemoslimov. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa nás dotýka? Aké budú dôsledky, ak dovolíme moslimom riadiť sa šaríou a nie našimi zákonmi? Každá požiadavka moslimov je založená na myšlienke nastolenia šaríe v našej krajine. Mali by sme u nás šaríu povoliť alebo nie? A prečo? Ako môžu politici alebo úradníci rozhodovať o práve šaría, keď mu nerozumejú? Je to správne? V tejto knihe nájdete odpovede na všetky tieto otázky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
175576-90-03

Blaho Peter
Rímsko-právny gén európskej identity


Absynt/ Kalligram, 2022
Cena: 13.95 €
Jazyk: slovensky
359 strán, EAN: 9788082240057, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 19 cm x 13.3 cm
V štúdiách i vo vedeckých článkoch profesora Petra Blaha je ukryté bohatstvo poznatkov rímskeho práva, zároveň je v nich však prítomná aj neustále zdôrazňovaná téza významu rímskeho práva pre utváranie európskej kontinentálnej právnej kultúry, ako i pre formovanie a podobu európskej civilizačnej identity: „Tri mohutné ideové prúdy antiky zásadným spôsobom ovplyvnili európsku kultúru: grécka filozofia, katolícke náboženstvo a rímske právo.“ A práve táto téza Blahovho diela, hoci je kľúčová, zostáva akosi v úzadí. Cieľom publikácie Rímsko-právny gén európskej identity je upriamiť pozornosť slovenskej právnickej verejnosti práve na ňu.

Predstavovať profesora Petra Blaha (1939 – 2018) slovenskej právnickej verejnosti by predstavovalo „nosenie dreva do lesa“. Jeho pedagogické pôsobenie a rozsiahla spisba rozprestierajúce sa v období od šesťdesiatych rokov 20. storočia do záveru dvadsiatych rokov 21. storočia, jeho akademické angažmán po roku 1989 na právnických fakultách v Bratislave a neskôr v Trnave nemohlo obísť nikoho, kto v týchto rokoch vyrastal, formoval sa a pôsobil v právnickom povolaní.

Knižná publikácia Rímsko-právny gén európskej identity šestnásť štúdií rozčlenených podľa zamerania do troch oblastí: právnici a právnický stav, pojmy, princípy, kategórie – ich zrod a formovanie a na záver rímske právo dnes, vytvára obsahovo konzistentný monografický celok. Všetkými kapitolami knihy sa vinie myšlienka prelínania sa pojmov, ideí rímskeho práva európskymi dejinami, a to až do súčasnosti. Opakovane vyúsťuje nielen do spomínanej Európu identifikujúcej tézy, ale aj do naliehavého odporúčania oprieť harmonizáciu európskeho práva o odkaz rímsko-právnej vzdelanosti. Publikácia publikácie Rímsko-právny gén európskej identity vychádza pod editorskou taktovkou Pavla Holländera v zavedenej edícii Exempla Iuris vydavateľstva Kalligram.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109241-95-01

Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách


Centrum bezpečnosti práce, 1992
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
166 strán, náklad: 4 000 ks, ISBN - 80-900988-0-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.212 kg, rozmer: 19.9 cm x 14.1 cm
Bezpečnostné predpisy v školách...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
100022-90-01

Braxatorisová Eva
Právna sebaobrana lekára 1


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2016
Cena: 9.30 €
Jazyk: slovensky
196 strán, EAN: 9788081402470, (stav A), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandalizácia lekárov zo strany médií, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov zo strany poisťovní, kde sa ako argument uvádza aj nespokojnosť zo strany pacientov.

Aj uvedené príklady potvrdzujú, ako je veľmi dôležité, aby ste mali okrem medicínskych znalostí aspoň základný prehľad o tých častiach Trestného zákona, s ktorými môžete byť pri výkone svojho povolania konfrontovaný. Vďaka získaným informáciám budete adekvátne reagovať v prípade ataku, zvolíte správnu prevenciu pred právnymi spormi v lekárskej praxi, minimalizujete negatívne dôsledky v prípade súdneho sporu alebo včas odhalíte nekompetentného advokáta.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128739-88-01

Brázda Jiří
Notářský pitaval


Práce, 1987
Cena: 2.10 €
Jazyk: česky
208 strán, náklad: 38 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.8 cm
Zajímavé příhody z autorových zážitků se většinou týkají majetkových převodů, dědictví a vůbec posledních věcí člověka - prostě událostí, kdy se nejvíce projevují kladné i záporné vlastnosti lidí. notář bývá svědkem upřímného smutku i pokrytectví, slušnosti i nečestnosti, rozumu i pošetilosti, štědrosti i hrabivosti, lásky i nenávisti. Třicet pět pestrých případů pitavalu odráží dlouhá léta bohaté notářské praxe.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124219-91-01

Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef
Investiční výstavba v předpisech


Ministerstvo místniho hospodářství, 1955
Knižnice místniho hospodářství zv.č.: 136
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky
212 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Výtah z nejdůležitějších ustanovení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128470-17-01

Brož Václav
Myslivci a paragrafy


Státní zemědělské nakladatelství, 1975
Lesnická knihovna zv.č.: 15
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
188 strán, náklad: 29 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Formou mysliveckých "soudniček" autor poukazuje na nežádoucí jevy a události v naší myslivosti a současně přibližuje čtenáři i myslivecké předpisy. Knížka je rozdělena do deseti tematických kapitol provinění. V úvodu každé kapitoly seznamuje s nejdůležitějšími předpisy a zákony a potom na praktických příkladech demonstruje důsledky jejich porušování.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
138917-95-01

Burda Vladimír
Daň zo mzdy


Práca, 1982
Knižnica mzdových a pracovnoprávnych príručiek zv.č.: 9
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.298 kg, rozmer: 21 cm x 15.2 cm
Daň zo mzdy v roku 1982. Predpis, postup výpočtu.
image_1
image_2
Bakay Mikuláš - Hlaváčová Slávka - Brtáňová Katarína
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z.
1.40 €
image_1
image_2
Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.
4.30 €
image_1
image_2
Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo
10.00 €
image_1
image_2
Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo
4.20 €
image_1
image_2
Bednár Peter
Nájom bytov
9.21 €
image_1
image_2
Benčík Michal - Nesrovnal Václav
Právnická príručka
1.00 €
image_1
image_2
Bičovský Jaroslav
Sousedská práva
1.55 €
image_1
image_2
Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009
0.40 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách
0.95 €
image_1
image_2
Bill Warner
Šaría pre nemoslimov
5.49 €
image_1
image_2
Blaho Peter
Rímsko-právny gén európskej identity
13.95 €
image_1
image_2
Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách
0.60 €
image_1
image_2
Braxatorisová Eva
Právna sebaobrana lekára 1
9.30 €
image_1
image_2
Brázda Jiří
Notářský pitaval
2.10 €
image_1
image_2
Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef
Investiční výstavba v předpisech
1.10 €
image_1
image_2
Brož Václav
Myslivci a paragrafy
1.25 €
image_1
image_2
Burda Vladimír
Daň zo mzdy
0.90 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98590 titulov.

Kuriozity
Kuriozity