Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1088 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Vrlík Peter - Veselé liptovské povedačky 104638-90-02

Vrlík Peter
Veselé liptovské povedačky


Juraj Štefuň - GEORG 2017
Cena: 5.12 €
Jazyk: slovensky
124 strán, EAN: 9788081542091, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.315 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.3 cm
Veselé liptovské povedačky ako už napovedá podtitul na čo sa Liptáci najviac hnevajú, obsahujú zábavné texty od autora Petra Vrlíka. Pre každú obec na Liptove pozná prezývku, vtipnú udalosť čí príbeh ktorým je táto obec „povestná“ a rozosmeje tak každého Liptáka. Žiadna obec mu neunikla.
A N T I K V A R I Á T
Vrzgulová B. - Topoľčany a okolie 144747-28-01

Vrzgulová B.
Topoľčany a okolie


Turservis 1994
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
148 strán, ISBN - 80-966988-3-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 16.2 cm x 11.4 cm
Sprievodca zo začiatku 90. rokov...
A N T I K V A R I Á T
Vrzgulová Beata - Nitra a okolie 154636-28-01

Vrzgulová Beata
Nitra a okolie


Turservis 1994
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
14 strán, ISBN - 80-966988-1-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.104 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.4 cm
Sprievodca po Nitre a okolí.
K N Í H K U P E C T V O
Zachar Milan - Poetické Slovensko - Poetry of Slovakia 142359-90-03

Zachar Milan
Poetické Slovensko - Poetry of Slovakia


TIMY Partners s.r.o. 2019
Cena: 27.81 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788081990090, (stav A), brož., hmotnosť: 1.442 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Súčasné Slovensko formovali v dávnej minulosti mnohé ríše a národy. Od Keltov, Dákov, Samovu ríšu, slovanskú
Veľkomoravskú ríšu, Uhorsko, habsburgské Rakúsko, Rakúsko - Uhorsko, na troskách ktorého získali Slováci
po tisíc rokoch znovu samostatnosť v rámci prvej Československej republiky. Cez krátku avantúru s nacistickým
Nemeckom, obnovením československej štátnosti pod dozorom komunistického Sovietskeho zväzu až k zmene
spoločenského poriadku v roku 1989 a následnému vyhláseniu samostatnosti 1.januára1993.
Za tie dlhé storočia boli obyvatelia dnešného Slovenska konfrontovaní s mnohými výzvami. Dôležitými míľnikmi
bolo prijatie kresťanstva, odmietnutie učenia byzantínskych vierozvestcov Cyrila a Metoda a následné pričlenenie
sa k západnej cirkvi. Epidémia čierneho moru zdecimovala počty obyvateľov. Následná nemecká kolonizácia
priniesla modernizáciu a rozkvet spoločnosti. Osmanské výboje priamo ohrozovali značnú časť obyvateľstva.
Slovensku sa nevyhli náboženské konflikty v Európe. Posledné storočie striedali krátke epizódy všestranného
a demokratického rozvoja s najkrvavejšími diktatúrami, ktoré kedy existovali. Po získaní samostatnosti
pred dvadsiatimi piatimi rokmi začala kľukatá cesta k demokracii a obdobiu zrejme najväčšej prosperity,
akú sme na Slovensku kedy zažili.
Súc diplomatom, prežívam dlhé obdobia môjho života v zahraničí. Je veľmi zaujímavé spoznávať nové krajiny,
chápať osobitosti rôznych spoločenských poriadkov, náboženstiev, iných kultúr. Ľuďom sa častokrát stáva,
že nestihnú spoznať vlastnú krajinu. Dlhé roky som sa venoval jej fotografovaniu. Kedysi na veľmi amatérskej báze.
Od fotoaparátu upevnenom v čínskom lampióne šťastia, cez rogalo a vetrone až k športovým lietadlám.
Výsledkom je takmer 120 fotografií, na ktorých sa pokúšam ukázať magickú krásu Slovenska.

The face of Slovakia was shaped by many empires and nations in the past. From Celts, Dacians, Romans
(Emperor Marcus Aurelius wrote his Thoughts to Myself on the riverbanks of Granova - modern-day Hron),
Samo´s Empire, Slavic Great Moravian Empire, Hungarian Kingdom, Habsburg Austria, Austro-Hungarian
Empire, on the relics of which, after thousand years, Slovaks regained their independence as part of the First
Czechoslovak Republic. There was a brief affair with the Nazi Germany, the restoration of Czechoslovak
statehood under the supervision of the communist Soviet Union as well as the change of society order in 1989
and the subsequent declaration of independence on January 1, 1993.
Over those long centuries, the inhabitants of Slovakia have faced many challenges. Important milestones
in the history included the adoption of Christianity as well as the subsequent expulsion of the remainder
of apostles Cyril and Methodius´ Byzantine mission and affiliation to the Western Church.
The epidemic of Black Death decimated the numbers of inhabitants. The subsequent German colonization
brought modernization and flourishing of the society. The Ottoman invasions imposed a direct threat
to a significant part of the population. Slovakia also didn´t evade the religious conflicts in Europe. The last
century saw brief episodes of versatile and democratic development followed by the bloodiest dictatorships ever.
Gaining independence 25 years ago started off a tortuous journey to democracy and a period of probably
the greatest prosperity Slovakia has ever experienced. Being a diplomat, I have spent longer periods of my life
abroad. It is really interesting to get to know new countries, to understand the peculiarities of different social
orders, religions, and other cultures. People in my profession, however, often don´t get to know their own
country. I have spent many years taking photographs of my country. First on a really amateur basis.
From a camera fixed in tiny "Chinese balloons", through a hang-glider and gliders to small planes.
All that has resulted in nearly 120 pictures in which I am trying to showcase the magic beauty of Slovakia.
A N T I K V A R I Á T
Žáčková Agáta - Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc)
Žáčková Agáta - Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc) ilustr.1
Žáčková Agáta - Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc) ilustr.2
Žáčková Agáta - Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc) ilustr.3
51375-36-01 [CARD]

Žáčková Agáta
Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc)


Galéria architektúry, úžitkového umenia a designu 1991
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky, anglicky
74 strán, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 21 cm x 24 cm
Katalóg slovenského sklárskeho umenia spracovaný ako zbierka pohľadníc.
A N T I K V A R I Á T
Žalčík Ján - Donovaly - Korytnica 141697-SA-01

Žalčík Ján
Donovaly - Korytnica


Šport 1981
Stručný sprievodca
Cena: 2.25 €
Jazyk: slovensky
80 strán, náklad: 10 000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.066 kg, rozmer: 16.7 cm x 9.9 cm
Stručný sprievodca + mapa okolia.
K N Í H K U P E C T V O
Žantovský Petr Dinka, Pavol - Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy 120412-90-03

Žantovský Petr Dinka, Pavol
Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2018
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
195 strán, EAN: 9788082020536, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.372 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Eseje a úvahy slovenského a českého žurnalistu spája predovšetkým úsilie o nezávislosť a zodpovednosť publicistiky v dobových trendoch, obkružujú politické, ekonomické, morálne konzekvencie, vtláčajúce pečať súčasnej tvári mediálneho sveta, ktorý určujú sily formujúce globálny a lokálny svet. Pozadie ich analýz a syntéz je hľadanie kritérií a predpokladov kvalitného žurnalizmu, zachovania slobodného slova v službe hľadania pravdy, skúmajú stratégie mediálnej komunikácie, jej zneužívania, banalizácie, bulvarizácie v službách komercializácie a mocenských záujmov. Odvážnym nastoľovaním otázok nepochybne prispievajú ku kryštalizácii kritérií manažmentu kvalitného novinárstva, ale aj redakcií časopisov, noriem, kultúrnych cieľov mediálnej komunikácie vôbec, jej odborných a morálnych predpokladov, takých dôležitých na udržanie a rozvoj kultúry civilizácie v pôvodnom význame kultivácie. K tejto životne dôležitej otázke pritom nepristupujú nijako naivne moralizátorsky, citlivo skúmajú možnosti a limity kvalitne orientovaného smerovania už samotnej redakčnej práce v područí tlakov biznisu, politiky, pritom nielen abstraktne špekulujú, ale vychádzajú z osobných skúseností, z praxe. Empíria, z ktorej P. Dinka a P. Žantovský vychádzajú, smeruje k obrazu spoločnosti, v ktorej žijeme ako občania, čo potenciálne participujú na oboch póloch mediálnej komunikácie, spoluformujúcej naše myslenie a vedomie, obraz skutočnosti. Ich kniha za spoluúčasti básní Milana Ze¬linku a grafík-karikatúr Michaela Marčáka a Ľubomíra Kotrhu nepochybne prispieva ku konceptuálnemu mysleniu novinárov, vydavateľov, čitateľov, ktoré si ešte vždy uvedomuje závažnosť princípu zodpovednosti, osudovosti ľudského poznávania skutočnosti, odhaľovania nielen jej detailov, ale aj celku, rastúcej komplexnosti, predlžovania konzekvencií, napríklad rozhodnutí politikov, správcov sveta na všetkých úrovniach, preferovania krátkodychého profitu, účelového prístupu k sociálnej otázke, ekologických dôsledkov drancovania prírody, životného prostredia...
A N T I K V A R I Á T
Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva - Der Martinsdom in Bratislava 73995-28-02

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Der Martinsdom in Bratislava


Tatran 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 14
Cena: 3.70 €
Jazyk: nemecky
160 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-222-0174-X, (stav B - bez obalu), viaz., hmotnosť: 1.115 kg, rozmer: 32.5 cm x 23.5 cm
Monografia o architektonickej pamiatke...
A N T I K V A R I Á T
Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva - Dóm sv. Martina v Bratislave 9630-16-01

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Dóm sv. Martina v Bratislave


Tatran 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 13
Cena: 9.90 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 7 500 ks, 1.vydanie, ISBN 80-222-0173-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 1 kg, rozmer: 33.9 cm x 24.1 cm
Mmonografia o známej architektonickej pamiatke...
K N Í H K U P E C T V O
Záturecký Peter Adolf - Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky 119360-90-02

Záturecký Peter Adolf
Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky


Vydavateľstvo Tatran s.r.o. 2018
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
816 strán, EAN: 9788022209465, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.912 kg, rozmer: 20.3 cm x 13.5 cm
Slovenské príslovia a porekadlá podobne ako Prostonárodné slovenské rozprávky sú zrkadlom bohatosti slovenského jazyka. Ich autor Adolf Peter Záturecký, potomok starej slovenskej rodiny, ktorá v dejinách národa zohrala významnú úlohu, sa do histórie zapísal najmä svojou zberateľskou činnosťou, ktorej sa venoval celých tridsať rokov.

Vydanie Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen u nás, ale aj v širokom slovanskom odbornom svete. V 19. storočí sa vysoko hodnotila najmä jazyková stránka, neskôr sa zdôrazňoval ich vzťah k životu a mnohotvárnej životnej skutočnosti. Predstavovali svojrázny odraz života, zakotvený v stáročných ľudských skúsenostiach, v životných a pracovných návykoch ľudí. Začala sa zdôrazňovať etnografická hodnota prísloví a porekadiel.

Výsledkom Zátureckého mnohoročnej usilovnej a mravčej práce bola zbierka, ktorá prerástla do 13 000 prísloví, porekadiel a úsloví. Svojím rozsahom prevýšila všetky dovtedy vydané zbierky. Táto zbierka patrí z hľadiska množstva zozbieraného materiálu medzi popredné diela slovanského písomníctva. Do nášho výberu sme zaradili aj Slovenské hádanky, ktoré autor vydal v štyroch oddieloch v roku 1894.

Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia boli na svoju dobu významným kultúrnym činom. Jeho dosah prerástol hranice Slovenska. Nielen v našej, ale aj v celoslovanskej folkloristike znamenajú trvalú hodnotu a zaujali v nej popredné miesto. Zátureckého zbierka nie je len hlbokou studnicou slovenskej jazykovej kultúry alebo popredným prameňom poznania života a názorov slovenského ľudu a jeho poetického výrazového bohatstva, ale aj dielo, bez ktorého by dnes porovnávacie štúdium nebolo možné.

Neutíchajúci záujem o Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia a nedostupnosť tejto publikácie na pultoch kníhkupectiev nám vnukla myšlienku pristúpiť k novému vydaniu tejto nevšednej a v mnohých ohľadoch doteraz neprekonanej publikácie. Celé desaťročia z nej čerpali redaktori, spisovatelia, prekladatelia, folkloristi, etnografi aj bežní užívatelia slovenského jazyka.

Príprave najnovšieho vydania A. P. Zátureckého sme venovali veľkú pozornosť. Naším zámerom bolo predstaviť autora slovenskému čitateľovi v celej myšlienkovej hĺbke a umeleckej kráse. Veríme, že tvorivé bohatstvo tejto publikácie poteší možnosťou nazrieť do života našich predkov a uspokojí každého milovníka bohatého slovenského jazyka.
A N T I K V A R I Á T
Zelinka Milan - Povesť o strýkovi Kenderešovi
Zelinka Milan - Povesť o strýkovi Kenderešovi ilustr.1
Zelinka Milan - Povesť o strýkovi Kenderešovi ilustr.2
56143-88-01

Zelinka Milan
Povesť o strýkovi Kenderešovi


Smena 1985
Erb
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad: 4 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ľudovít Hološka, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 19 cm x 15 cm
Román o východoslovenskej dedine...
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Alžbetin dvor 3575-88-01

Zelinová Hana
Alžbetin dvor


Slovenský spisovateľ 1986
Cena: 3.60 €
Jazyk: slovensky
386 strán, náklad: 35 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.308 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.7 cm
Umelecky najvydarenejšia z línie historických románov Hany Zelinovej je turčianska trilógia (Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy), "dlhý príbeh fabriciovskej rodinnej kliatby", v ktorom sa autorke podarilo spojiť osudy zemianskych rodín s dobrým poznaním historických a regionálnych reálií a vytvoriť príbeh s množstvom výrazných postáv.
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Alžbetin dvor 49585-88-01

Zelinová Hana
Alžbetin dvor


Slovenský spisovateľ 1975
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 316
Cena: 6.00 €
Jazyk: slovensky
480 strán, náklad: 22 000 ks, 2.vydanie, (stav A - veľmi dobrý), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Umelecky najvydarenejšia z línie historických románov Hany Zelinovej je turčianska trilógia (Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy), "dlhý príbeh fabriciovskej rodinnej kliatby", v ktorom sa autorke podarilo spojiť osudy zemianskych rodín s dobrým poznaním historických a regionálnych reálií a vytvoriť príbeh s množstvom výrazných postáv. Vrcholné dielo najpopulárnejšej slovenskej spisovateľky.
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Hodvábna cesta 17036-88-01

Zelinová Hana
Hodvábna cesta


Silentium 1999
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
344 strán, 1.vydanie, ISBN 80-967923-4-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.7 cm
Popudom k napísaniu bolo odporúčanie básnika Andreja Plávku, ktorý otcovi na smrteľnej posteli sľúbil, že nedá na otcove remeslo v literatúre zabudnúť, no sám už na sklonku života nemal dosť síl a tak poprosil Hanu Zelinovú... Román slovenskej autorky zavedie čitateľov do polovice 19. storočia. Pútavý a pestrý dej sa odvíja v dvoch rovinách: v kaštieli - kúrii bohatej Želmíry a v garbiarskych dielňach mikulášskych cechových majstrov. Obidve dejové línie spája postava hrdinu Johanna, ktorý prišiel do rodného kraja na skusy. Autorka opisuje životné osudy tohto garbiarskeho tovariša a zároveň prostredie a atmosféry na Slovensku v tomto čase... obal, 328 strán, tvrdá väzba uvoľnená Autorkin zmysel pre rozvíjanie zložitého príbehu s prvkami tajomstva sa uplatnil aj v ságe mikulášskych garbiarov (Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa), ktorá príťažlivo vykresľuje prenikanie dravého kapitalistického živlu do patriarchálneho sveta liptovských garbiarskych rodín.
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Kvet hrôzy 17006-88-02

Zelinová Hana
Kvet hrôzy


Slovenský spisovateľ 1981
Retro zv.č.: 14
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
270 strán, náklad 35 000 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20 cm x 12 cm
Čitateľ Zelinovej knihy sa len veľmi nerád rozlúči s jej hrdinami, potomkami zemianskeho rodu Fabiciovcov, ktorých osudy sa pred ním odvíjali v rozpätí vyše stopäťdesiatich rokov na majetku nazvanom Alžbetin dvor. No nielen Fabiciovci, v troch románoch Hany Zelinovej žije a dýcha rodný Turiec niekdajší i dnešný, a tu sa napokon do novej skutočnosti narodia deti, ktoré už nebudú vedieť o tom, že pochádzajú z fabiciovského rodu.
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Kvet hrôzy
Zelinová Hana - Kvet hrôzy ilustr.1
Zelinová Hana - Kvet hrôzy ilustr.2
62582-88-02

Zelinová Hana
Kvet hrôzy


Slovenský spisovateľ 1986
Cena: 2.40 €
Jazyk: slovensky
272 strán, náklad: 35 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.36 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Čitateľ Zelinovej knihy sa len veľmi nerád rozlúči s jej hrdinami, potomkami zemianskeho rodu Fabiciovcov, ktorých osudy sa pred ním odvíjali v rozpätí vyše stopäťdesiatich rokov na majetku nazvanom Alžbetin dvor. No nielen Fabiciovci, v troch románoch Hany Zelinovej žije a dýcha rodný Turiec niekdajší i dnešný, a tu sa napokon do novej skutočnosti narodia deti, ktoré už nebudú vedieť o tom, že pochádzajú z fabiciovského rodu.
A N T I K V A R I Á T
Zelinová Hana - Volanie vetra 17005-88-02

Zelinová Hana
Volanie vetra


Slovenský spisovateľ 1981
Retro zv.č.: 13
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
328 strán, náklad 35 000 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20 cm x 12 cm
slovenský bestseller - voľné pokračovanie Alžbetinho dvora

Volanie vetra je ďalším, druhým dielom románovej trilógie Hany Zelinovej. Hlavnými hrdinami sú vnuci a pravnuci Mathiasa Fabiciho, ktorého životné osudy tvorili dejovú os Alžbetinho dvora. Volanie vetra je teda časovo zakotvené už v našom [20.] storočí, v jeho prvej polovici, a dejovo lokalizované na autorkiných rodných Vrútkach.
A N T I K V A R I Á T
Zemanovičová Daniela - Beblavá Emília - Krajinka rovných a rovnejších? 82975-34-01

Zemanovičová Daniela - Beblavá Emília
Krajinka rovných a rovnejších?


Kalligram 2003
Cena: 2.70 €
Jazyk: slovensky
208 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-7149-563-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.384 kg, rozmer: 21.9 cm x 15.7 cm
Slovensko a korupcia.

Čo sa skrýva za pojmom korupcia? Aké korene má korupcia a klientelizmus? Ako to vyzerá u nás a vo svete? Aké sú dôsledky korupcie? Kde hľadať príčiny? Dá sa s korupciou niečo robiť? Ako sa dá postaviť a realizovať protikorupčná stratégia? Kniha je odpoveďou autoriek na uvedené otázky, no zároveň je doplnená konkrétnymi prípadmi a osobnými zážitkami.
A N T I K V A R I Á T
Zmoray Ivan - Podhradský Vladimír - Zaujímavosti slovenskej prírody 125178-28-01

Zmoray Ivan - Podhradský Vladimír
Zaujímavosti slovenskej prírody


Osveta 1982
Cena: 6.50 €
Jazyk: slovensky
366 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.04 kg, rozmer: 25.8 cm x 21.7 cm
Svet má veľa krás, ale Slovensko je len jedno - napísal na úvod autor. Spoločne so spoluautormi poukazujú na zaujímavosti a krásy slovenskej prírody, kniha je rozdelená na dve časti. Prvú časť venujú neživej prírode, vzniku a vývoju dnešnej geologickej stavby Slovenska, horninám, skamenelinám, jaskyniam, atď. V druhej časti sa venujú živej prírode - živočíchom, záver tvoria príspevky z mimoprírodnej oblasti: príroda v znakoch, erboch, literatúre a umení.
A N T I K V A R I Á T
Zrubec Laco - Gýmešský hárem 19927-88-01

Zrubec Laco
Gýmešský hárem


S-Glóbus 1990
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 30 000 ks, ilustrácie: Ján Vrabec, ISBN - 80-900455-0-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
O pohnutom osude rodiny Forgáčovcov...

Na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami sa na severnej strane Tribečského masívu vypínajú zrúcaniny Gýmešského hradu z 13. storočia. Hrad patril rodine Forgáčovcov. Ich posledný potomok Karol (1825-1911) zomrel ako starý mládenec. To, že sa neoženil, však ešte neznamenalo, že by nemiloval ženy. Gróf Karol na hrade otvoril „červený salón“, v ktorom sa schádzala okolitá šľachta a bohatí zemepáni. Dvorná dohadzovačka Žambokrekyová mala na starosti, aby v salóne nechýbali mladé a povoľné dievčatá. Po smrti grófa Karola až osemdesiat žien dokazovalo, že ich deti sú potomkami pôžitkárskeho šľachtica. Príbeh Laca Zrubca je zároveň aj svedectvom o živote a zvyklostiach v tomto zaujímavom regióne počas rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89484 titulov.