Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 10 kníh za 5 € a vytvorte si malú Mini domácu knižnicu.

HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Vydavatelstvo Taktik s.r.o [ 182 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá fyzika 6 65561-90-03

Kolektív
Hravá fyzika 6


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2012
Cena: 4.46 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089530274, (stav A), brož., hmotnosť: 0.132 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na aktuálnu učebnicu schválenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy: vlastnosti kvapalín a plynov, vlastnosti pevných látok a telies, správanie telies v kvapalinách a správanie telies v plynoch.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá fyzika 7 67784-90-03

Kolektív
Hravá fyzika 7


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2012
Cena: 4.46 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089530281, (stav A), brož., hmotnosť: 0.134 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
Pracovný zošit Hravá fyzika 7 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na aktuálnu učebnicu schválenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy: teplota a čas, premena kvapaliny na plyn, premena plynu na kvapalinu, topenie a tuhnutie, výmena tepla a teplo a využiteľná energia.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá fyzika 9 65830-90-03

Kolektív
Hravá fyzika 9


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2012
Cena: 4.46 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089530304, (stav A), brož., hmotnosť: 0.132 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Pracovný zošit Hravá fyzika 9 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy: magnety, elektrické javy, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách a elektrická energia a jej využitie.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá ruština 7 68125-90-03

Kolektív
Hravá ruština 7


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2012
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788089530311, (stav A), brož., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
V pracovnom zošite Hravá ruština 7 nájdete zošite 88 strán úloh a cvičení, moderný dizajn, atraktívne ilustrácie, ktoré podporujú záujem žiakov o učivo ako aj testy na precvičenie učiva. Tento pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Ruský jazyk 7 schválenú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá biológia 8 67772-90-03

Kolektív
Hravá biológia 8


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530410, (stav A), brož., hmotnosť: 0.179 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá čítanka 4 77095-90-03

Kolektív
Hravá čítanka 4


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 5.58 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530694, (stav A), brož., hmotnosť: 0.001 kg, rozmer: 0.3 cm x 0.2 cm
Pracovný zošit Hravá čítanka 4 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Zošit je graficky spracovaný tak, aby bol vhodný a zaujímavý pre nižšie vekové kategórie. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku.
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - Hravá geografia 9 ( nové vyd.) 65757-90-02

Neuvedený
Hravá geografia 9 ( nové vyd.)


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
70 strán, EAN: 9788089530656, (stav A), brož., hmotnosť: 0.198 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom.
Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku.
Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.

Obsah:

Geografia v bežnom živote:
- Mapy, tematické mapy, mierka mapy
- Geografické súradnice, GPS v praxi

Slovensko - naša vlasť:
- Historické územia a tradície
- Poloha, premeny povrchu
- Geologická stavba, povrchové celky
- Podnebie, vodstvo, pôdy
- Rastlinstvo a živočíšstvo
- Národné parky a pamiatky UNESCO
- Obyvateľstvo a sídla
- Hospodárstvo, doprava, služby
- Obchod, cestovný ruch

Environmentálne súvislosti:
- Znečisťovanie prírody
- Kalamity a prírodné hrozby
- Rozdiely medzi regiónmi Slovenska


V súlade s novým ŠVP
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti 66020-NB-02

Kolektív
Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 2.42 €
Jazyk: slovensky
24 strán, EAN: 9788089530632, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou. Je spracovaný inovatívnym prístupom so zameraním na efektívne využívanie hravých prvkov. Z obsahu 1. Priestorové vzťahy 2. Cesta do školy- krátka, dlhšia, najdlhšia 3. Šarkan letí-orientácia: vpravo/vľavo 4. Úroda- rozlíšiť- malý, väčší, najväčší/ úzky, širší, najširší 5. Postupnosť (ráno, predpoludnie, poludnie , popoludnie, večer, noc) .
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá slovenčina 9 65633-90-03

Kolektív
Hravá slovenčina 9


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 3.02 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530571, (stav A), brož., hmotnosť: 0.178 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku a na konci prináša súhrnný prehľad učiva z celého ročníka.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá vlastiveda 2 65823-90-02

Kolektív
Hravá vlastiveda 2


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530434, (stav A), brož., hmotnosť: 0.138 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie. Prostredníctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory, pozorovať premeny prírody, orientovať sa v priestore a čase a rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravé poznávanie 2 67042-90-02

Kolektív
Hravé poznávanie 2


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2013
Cena: 2.42 €
Jazyk: slovensky
24 strán, EAN: 9788089530649, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravé poznávanie 2 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou. Je spracovaný inovatívnym prístupom so zameraním na efektívne využívanie hravých prvkov. Z obsahu 1. Môj domov, ja a moja rodina 2. Moja materská škola 3. Jeseň 4. Zber ovocia a zeleniny 5. Ako plynie deň 6. Doprava 7. Tajomný vesmír 7. Tajomný vesmír 8. Mikuláš 9. Vianoce 10. Čarovná zima 11. Ľudské telo- choroba, úraz atď.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Anglicko-slovenský a slovensko-anglický školský slovník 80046-90-02

Kolektív
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický školský slovník


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 5.95 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788089530168, (stav A), brož., hmotnosť: 0.063 kg, rozmer: 14.5 cm x 10.5 cm
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický školský slovník je praktická publikácia formátu A6 a je určená každému žiakovi, ktorý chce mať poruke ucelenýa súhrnný prehľad predpísanej slovnej zásoby nemeckého jazyka pre komunikačnú úroveň A1 a A2.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá Matematika 1 1.diel 77428-90-02

Kolektív
Hravá Matematika 1 1.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
72 strán, EAN: 9788089530717, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá Matematika 1 2.diel 77429-90-03

Kolektív
Hravá Matematika 1 2.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
72 strán, EAN: 9788089530762, (stav A), brož., hmotnosť: 0.292 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 2 2. diel 82051-90-02

Kolektív
Hravá matematika 2 2. diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788089530779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.239 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematické oriešky 81885-90-02

Kolektív
Matematické oriešky


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089530755, (stav A), brož., hmotnosť: 0.073 kg, rozmer: 14.6 cm x 10.4 cm
Zbierka úloh z matematiky pre 1.-4. ročník ZŠ. Kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematika do vrecka 67274-90-02

Kolektív
Matematika do vrecka


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 3.72 €
Jazyk: slovensky
40 strán, EAN: 9788089530588, (stav A), brož., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 16 cm x 14 cm
Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Slovenčina do vrecka 70109-90-03

Kolektív
Slovenčina do vrecka


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2014
Cena: 3.72 €
Jazyk: slovensky
50 strán, EAN: 9788089530700, (stav A), brož., hmotnosť: 0.038 kg, rozmer: 14.5 cm x 10.5 cm
Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - Hravá biológia 5 87852-90-03

Neuvedený
Hravá biológia 5


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2015
Cena: 5.58 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089530953, (stav A), brož., hmotnosť: 0.172 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Inovovaný pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív autorov - Hravá geografia 5 88645-90-02

Kolektív autorov
Hravá geografia 5


Vydavateľstvo Taktik s.r.o 2015
Cena: 5.58 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089530878, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Inovovaný pracovný zošit Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Planéta Zem“, „Zobrazovanie Zeme“ a „Cestujeme po Zemi“. Pracovný zošit je úzko prepojený s učebnicou geografie pre 6. ročník ZŠ a je v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou zošita je množstvo farebných obrázkov a tematických mapiek. Všetky cvičenia sú koncipované tak, aby poskytovali priestor na učenie s porozumením, upevňovanie a prehlbovanie medzipredmetových vzťahov a vhodnou formou prinášali žiakom trvalé vedomosti, ktoré nie je možné nadobudnúť mechanickým memorovaním preberaného učiva.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89585 titulov.