GDPR (General Data Protection Regulation) Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.

Ako chránime vaše osobné údaje?

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom a jediným správcom vašich osobných údajov je fyzická osoba, podnikateľ - Imrich Bajmóczy.
Adresa: Detvianska 13, 831 06 Bratislava, IČO: 35 330 023, Podnikateľ zapísaný na OÚ Bratislava II. pod ev.č.: OŽR - 98/06679/002, reg.č. 2734/98.
Všetky otázky týkajúce sa GDPR a ochrany vašich osobných údajov smerujte na túto adresu.

Aké údaje získavame a spracúvame?

- Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.
- Prírastková služba a akcie. Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o tituloch, ktoré sú na dennej báze pridávané do našej ponuky, alebo o zľavách a akciách priebežne konaných počas roka.

Ako vaše údaje používame?

Poskytovanie našich služieb - predaj a odoslanie objednaného tovaru na vami uvedenú adresu. Komunikácia s vami - Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok, poskytovaním služieb alebo riešení problémov.
Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail marketingové informácie o prírastkoch a akciách. Zasielanie týchto emailov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odhlasovaciu linku, uvednú v každom z nich.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:

Plnenie zmluvy – kúpna zmluva uzatvorená na diaľku, v prípade objednania tovaru a služieb ktoré poskytujeme.
Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním marketingovej komunikácie o prírastkoch a akciách.
Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na email získaný pri nákupnom procese.

Komu údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom okrem nasledovných obchodných partnerov:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Česká pošta s.p. (Prestali sme využívať služby ČP od 10/2022)

Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO 47114983
Spisová značka: A 7565 vedená u Městského soudu v Praze

Packeta Slovakia s.r.o. (Historický názov: Zásielkovňa s.r.o.)

Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO 47114983
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B

DTGT s.r.o. (vedenie účtovníctva)

Koceľova 943/15, 821 08 Bratislava, IČO: 47440198
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 93104/B

Ako vaše údaje chránime?

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame?

10 rokov. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania marketingovej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

Aké sú vaše práva?

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si môžete uplatniť vaše práva?

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti - Kto je správcom vašich odsobných údajov?

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať nás o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
- namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
- ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
- spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
- v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Platnosť

Tento dokument nadobudol platnosť 25.5.2018