...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 1160 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
27405-28-01

Vojčíková - Poláčková Anna
Severovýchodné Slovensko


DINO, 1995
Cena: 3.60 €
Jazyk: slovensky
100 strán, ISBN - 80-85575-12-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Sprievodca po severovýchodoslovenských obciach. Publikácia vydaná pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. v Prešove dňa 2.júla 1995.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168821-11-01

Vongrej Pavol
Dvaja romantici


Matica slovenská, 1994
Cena: 4.40 €
Jazyk: slovensky
240 strán, ISBN - 80-7090-288-47, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.546 kg, rozmer: 27.5 cm x 15 cm
Prípad Janko Kráľ a Ján Botto.

V priestore svojráznej literatúry faktu sa v knihe stretávajú osudy dvoch slovenských romantikov. dvoch kongeniálnych básnikov. stretávajú sa však v dvoch pásmach životných príbehov. idúcich nezávisle jeden od druhého z ich kolísok až po ich hroby. Janko Kráľ a Ján Botto sa síce naozaj zišli viackrát na svojich životných cestách. ale ich `stretnutie` na stránkach tejto knihy vyvolala viacmenej náhodná situácia autora biografických esejí o nich...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
79483-88-02

Vrbková Veronika
Torzá jedného leta


Slovenský spisovateľ, 1976
Nový život
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
138 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.258 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.3 cm
Poviedky z baníckeho prostredia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131676-90-03

Vrlík Peter
Rozprávanie o Kriváni


Juraj Štefuň - GEORG, 2019
Cena: 8.84 €
Jazyk: slovensky
154 strán, EAN: 9788081542732, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.446 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Peter Vrlík je matičiar, spisovateľ a známy lokálpatriot. Na knihu Rozprávanie o Kriváni materiály zbieral 15 rokov.
Kniha o Kriváni pozostáva z viacerých kapitol. V jednej kapitole sú predstavené prírodné krásy Kriváňa, geológia, botanika, zoológia, v ďalších kapitolách sa píše o dedinkách, baníctve, pastierstve pod Kriváňom, o rekreačných strediskách ,chatách o slávnych výstupoch na Kriváň a slávnych osobnostiach, ktoré Kriváň navštívili. Osobitnou kapitolou je Kriváň a umenie(výtvarníctvo, literatúra, hudba).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170898-34-01

Vrtel̕,, Ladislav
Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918


Veda, 2021

Cena: 29.00 €
Jazyk: slovensky
292 strán, ISBN - 978-80-224-1923-9, (stav B - vzadu trochu poškriabaný obal, inak nová), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Práca renomovaného slovenského heraldika približuje byzantský pôvod dvojitého kríža, jeho predheraldické vývojové obdobie, ako aj jeho neskoršie významné postavenie v panovníckej symbolike stredovekého Uhorska a neskôr aj v štátnej symbolike Habsburskej monarchie. Osobitne si všíma jeho vzťah k Slovensku, proces, vďaka ktorému sa v 18. storočí stal všeobecne akceptovaným symbolom Horného Uhorska – Slovenska a následne slovenským národným erbom. Ukazuje, ako od roku 1848 predstavitelia národného hnutia každý svoj politický štátoprávny projekt vyjadrovali aj určitou heraldickou predstavou o svojej existencii vo viacnárodnom štátnom útvare. Sleduje zvýraznenie slovenskej symboliky aj na bojových zástavách a odznakoch československých légií a mimoriadny podiel Milana Rastislava Štefánika na tvorbe symboliky prvého československého odboja.

Práca odhaľuje historické pramene súčasnej štátnej symboliky Slovenskej republiky a podľa odborných posudkov vysoko prevyšuje všetko, čo bolo na danú tému napísané.

Na knihu nadväzuje ďalšia pripravovaná publikácia autora, sledujúca vznik a vývoj československej a slovenskej štátnej symboliky v rokoch 1918 – 1993.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
28164-44-01

Ward Klimek Thomas
People of the World - A Synopsis of Slovak History


Matica slovenská, 2000
Cena: 3.49 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 80-7090-602-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
História Slovenska.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176538-16-01

Wolf Karol
PODRUHÉ A NAPOSLED Aneb mírové dělení Československa


G plus G, 1998
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
144 strán, ISBN - 80-86103-10-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.296 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.5 cm
Slovenský novinář a korespondent deníku MF Dnes Karol Wolf sestavil na základě dobových pramenů, vlastních rozhovorů a vzpomínek Anny Nagyové (někdejší šéfky sekretariátu slovenského premiéra V. Mečiara) obraz zákulisí `mírového dělení`.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
142359-90-03

Zachar Milan
Poetické Slovensko - Poetry of Slovakia


TIMY Partners s.r.o., 2019
Cena: 27.81 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788081990090, (stav A), brož., hmotnosť: 1.442 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Súčasné Slovensko formovali v dávnej minulosti mnohé ríše a národy. Od Keltov, Dákov, Samovu ríšu, slovanskú
Veľkomoravskú ríšu, Uhorsko, habsburgské Rakúsko, Rakúsko - Uhorsko, na troskách ktorého získali Slováci
po tisíc rokoch znovu samostatnosť v rámci prvej Československej republiky. Cez krátku avantúru s nacistickým
Nemeckom, obnovením československej štátnosti pod dozorom komunistického Sovietskeho zväzu až k zmene
spoločenského poriadku v roku 1989 a následnému vyhláseniu samostatnosti 1.januára1993.
Za tie dlhé storočia boli obyvatelia dnešného Slovenska konfrontovaní s mnohými výzvami. Dôležitými míľnikmi
bolo prijatie kresťanstva, odmietnutie učenia byzantínskych vierozvestcov Cyrila a Metoda a následné pričlenenie
sa k západnej cirkvi. Epidémia čierneho moru zdecimovala počty obyvateľov. Následná nemecká kolonizácia
priniesla modernizáciu a rozkvet spoločnosti. Osmanské výboje priamo ohrozovali značnú časť obyvateľstva.
Slovensku sa nevyhli náboženské konflikty v Európe. Posledné storočie striedali krátke epizódy všestranného
a demokratického rozvoja s najkrvavejšími diktatúrami, ktoré kedy existovali. Po získaní samostatnosti
pred dvadsiatimi piatimi rokmi začala kľukatá cesta k demokracii a obdobiu zrejme najväčšej prosperity,
akú sme na Slovensku kedy zažili.
Súc diplomatom, prežívam dlhé obdobia môjho života v zahraničí. Je veľmi zaujímavé spoznávať nové krajiny,
chápať osobitosti rôznych spoločenských poriadkov, náboženstiev, iných kultúr. Ľuďom sa častokrát stáva,
že nestihnú spoznať vlastnú krajinu. Dlhé roky som sa venoval jej fotografovaniu. Kedysi na veľmi amatérskej báze.
Od fotoaparátu upevnenom v čínskom lampióne šťastia, cez rogalo a vetrone až k športovým lietadlám.
Výsledkom je takmer 120 fotografií, na ktorých sa pokúšam ukázať magickú krásu Slovenska.

The face of Slovakia was shaped by many empires and nations in the past. From Celts, Dacians, Romans
(Emperor Marcus Aurelius wrote his Thoughts to Myself on the riverbanks of Granova - modern-day Hron),
Samo´s Empire, Slavic Great Moravian Empire, Hungarian Kingdom, Habsburg Austria, Austro-Hungarian
Empire, on the relics of which, after thousand years, Slovaks regained their independence as part of the First
Czechoslovak Republic. There was a brief affair with the Nazi Germany, the restoration of Czechoslovak
statehood under the supervision of the communist Soviet Union as well as the change of society order in 1989
and the subsequent declaration of independence on January 1, 1993.
Over those long centuries, the inhabitants of Slovakia have faced many challenges. Important milestones
in the history included the adoption of Christianity as well as the subsequent expulsion of the remainder
of apostles Cyril and Methodius´ Byzantine mission and affiliation to the Western Church.
The epidemic of Black Death decimated the numbers of inhabitants. The subsequent German colonization
brought modernization and flourishing of the society. The Ottoman invasions imposed a direct threat
to a significant part of the population. Slovakia also didn´t evade the religious conflicts in Europe. The last
century saw brief episodes of versatile and democratic development followed by the bloodiest dictatorships ever.
Gaining independence 25 years ago started off a tortuous journey to democracy and a period of probably
the greatest prosperity Slovakia has ever experienced. Being a diplomat, I have spent longer periods of my life
abroad. It is really interesting to get to know new countries, to understand the peculiarities of different social
orders, religions, and other cultures. People in my profession, however, often don´t get to know their own
country. I have spent many years taking photographs of my country. First on a really amateur basis.
From a camera fixed in tiny "Chinese balloons", through a hang-glider and gliders to small planes.
All that has resulted in nearly 120 pictures in which I am trying to showcase the magic beauty of Slovakia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
51375-36-01 [CARD]

Žáčková Agáta
Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc)


Galéria architektúry, úžitkového umenia a designu, 1991
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky, anglicky
74 strán, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 21 cm x 24 cm
Katalóg slovenského sklárskeho umenia spracovaný ako zbierka pohľadníc.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161652-90-03

Žačoková Kellö Andrea
SLOVENSKOpédia


Slovart, 2021
Cena: 15.76 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788055653280, (stav A), , hmotnosť: 0.315 kg, rozmer: 320 cm x 24.5 cm
Nová kniha od autorky inšpiratívnej publikácie SuperŽENY. Bohato ilustrovaná SLOVENSKOpédia sumarizuje najrôznejšie fakty a zaujímavosti o našej krajine. Dovedna šesť kapitol - Krajina, Príroda, Z dejín, Umenie a kultúra, Veda a technika, Sieň slávy - ponúka pestré témy. S akými krajinami susedí Slovensko, ako sa člení jeho územie, ako je rozdelená moc v štáte a ako prebiehajú voľby, ktoré zvieratá sú naši rekordéri, aké národné parky a chránené krajinné územia sa u nás nachádzajú, ktoré dokumenty ovplyvnili vývoj našich dejín, ktoré stavby sú unikátne, aké tradície či nárečia máme, ktorí naši športovci a športovkyne dosiahli najväčšie úspechy?
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120412-90-03

Žantovský Petr Dinka, Pavol
Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2018
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
195 strán, EAN: 9788082020536, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.372 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Eseje a úvahy slovenského a českého žurnalistu spája predovšetkým úsilie o nezávislosť a zodpovednosť publicistiky v dobových trendoch, obkružujú politické, ekonomické, morálne konzekvencie, vtláčajúce pečať súčasnej tvári mediálneho sveta, ktorý určujú sily formujúce globálny a lokálny svet. Pozadie ich analýz a syntéz je hľadanie kritérií a predpokladov kvalitného žurnalizmu, zachovania slobodného slova v službe hľadania pravdy, skúmajú stratégie mediálnej komunikácie, jej zneužívania, banalizácie, bulvarizácie v službách komercializácie a mocenských záujmov. Odvážnym nastoľovaním otázok nepochybne prispievajú ku kryštalizácii kritérií manažmentu kvalitného novinárstva, ale aj redakcií časopisov, noriem, kultúrnych cieľov mediálnej komunikácie vôbec, jej odborných a morálnych predpokladov, takých dôležitých na udržanie a rozvoj kultúry civilizácie v pôvodnom význame kultivácie. K tejto životne dôležitej otázke pritom nepristupujú nijako naivne moralizátorsky, citlivo skúmajú možnosti a limity kvalitne orientovaného smerovania už samotnej redakčnej práce v područí tlakov biznisu, politiky, pritom nielen abstraktne špekulujú, ale vychádzajú z osobných skúseností, z praxe. Empíria, z ktorej P. Dinka a P. Žantovský vychádzajú, smeruje k obrazu spoločnosti, v ktorej žijeme ako občania, čo potenciálne participujú na oboch póloch mediálnej komunikácie, spoluformujúcej naše myslenie a vedomie, obraz skutočnosti. Ich kniha za spoluúčasti básní Milana Ze¬linku a grafík-karikatúr Michaela Marčáka a Ľubomíra Kotrhu nepochybne prispieva ku konceptuálnemu mysleniu novinárov, vydavateľov, čitateľov, ktoré si ešte vždy uvedomuje závažnosť princípu zodpovednosti, osudovosti ľudského poznávania skutočnosti, odhaľovania nielen jej detailov, ale aj celku, rastúcej komplexnosti, predlžovania konzekvencií, napríklad rozhodnutí politikov, správcov sveta na všetkých úrovniach, preferovania krátkodychého profitu, účelového prístupu k sociálnej otázke, ekologických dôsledkov drancovania prírody, životného prostredia...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
73995-28-02

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Der Martinsdom in Bratislava


Tatran, 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 14
Cena: 3.70 €
Jazyk: nemecky
160 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-222-0174-X, (stav B - bez obalu), viaz., hmotnosť: 1.115 kg, rozmer: 32.5 cm x 23.5 cm
Monografia o architektonickej pamiatke...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
9630-16-02

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Dóm sv. Martina v Bratislave


Tatran, 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 13
Cena: 9.90 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 7 500 ks, 1.vydanie, ISBN 80-222-0173-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 1 kg, rozmer: 33.9 cm x 24.1 cm
Monografia o známej architektonickej pamiatke...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
119360-90-02

Záturecký Peter Adolf
Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky


Vydavateľstvo Tatran s.r.o., 2018
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
816 strán, EAN: 9788022209465, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.912 kg, rozmer: 20.3 cm x 13.5 cm
Slovenské príslovia a porekadlá podobne ako Prostonárodné slovenské rozprávky sú zrkadlom bohatosti slovenského jazyka. Ich autor Adolf Peter Záturecký, potomok starej slovenskej rodiny, ktorá v dejinách národa zohrala významnú úlohu, sa do histórie zapísal najmä svojou zberateľskou činnosťou, ktorej sa venoval celých tridsať rokov.

Vydanie Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen u nás, ale aj v širokom slovanskom odbornom svete. V 19. storočí sa vysoko hodnotila najmä jazyková stránka, neskôr sa zdôrazňoval ich vzťah k životu a mnohotvárnej životnej skutočnosti. Predstavovali svojrázny odraz života, zakotvený v stáročných ľudských skúsenostiach, v životných a pracovných návykoch ľudí. Začala sa zdôrazňovať etnografická hodnota prísloví a porekadiel.

Výsledkom Zátureckého mnohoročnej usilovnej a mravčej práce bola zbierka, ktorá prerástla do 13 000 prísloví, porekadiel a úsloví. Svojím rozsahom prevýšila všetky dovtedy vydané zbierky. Táto zbierka patrí z hľadiska množstva zozbieraného materiálu medzi popredné diela slovanského písomníctva. Do nášho výberu sme zaradili aj Slovenské hádanky, ktoré autor vydal v štyroch oddieloch v roku 1894.

Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia boli na svoju dobu významným kultúrnym činom. Jeho dosah prerástol hranice Slovenska. Nielen v našej, ale aj v celoslovanskej folkloristike znamenajú trvalú hodnotu a zaujali v nej popredné miesto. Zátureckého zbierka nie je len hlbokou studnicou slovenskej jazykovej kultúry alebo popredným prameňom poznania života a názorov slovenského ľudu a jeho poetického výrazového bohatstva, ale aj dielo, bez ktorého by dnes porovnávacie štúdium nebolo možné.

Neutíchajúci záujem o Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia a nedostupnosť tejto publikácie na pultoch kníhkupectiev nám vnukla myšlienku pristúpiť k novému vydaniu tejto nevšednej a v mnohých ohľadoch doteraz neprekonanej publikácie. Celé desaťročia z nej čerpali redaktori, spisovatelia, prekladatelia, folkloristi, etnografi aj bežní užívatelia slovenského jazyka.

Príprave najnovšieho vydania A. P. Zátureckého sme venovali veľkú pozornosť. Naším zámerom bolo predstaviť autora slovenskému čitateľovi v celej myšlienkovej hĺbke a umeleckej kráse. Veríme, že tvorivé bohatstvo tejto publikácie poteší možnosťou nazrieť do života našich predkov a uspokojí každého milovníka bohatého slovenského jazyka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
56143-88-01

Zelinka Milan
Povesť o strýkovi Kenderešovi


Smena, 1985
Erb
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad: 4 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ľudovít Hološka, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 19 cm x 15 cm
Román o východoslovenskej dedine...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
166587-88-01

Zelinka Milan
Z havranieho dvora


Slovenský spisovateľ, 1988
Nová próza
Cena: 2.15 €
Jazyk: slovensky
358 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Dušan Nágel, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.482 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Už v prológu sa autor básnicky vyznáva z lásky k svojmu rodnému kraju a zdôrazňuje naliehavosť úzkeho spojenia človeka s domovom. Tento motív sa napokon stáva ústredným myšlienkovým nervom celého Zelinkovho spoločenského románu, ktorý sa striedavo odohráva v minulosti, zväčša však v súčasnosti – a znovu dôverne známej, makovskej. Lenže tento románový Zelinkov Makov je tentoraz oveľa bohatší o rad poznávacích aspektov...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3575-88-01

Zelinová Hana
Alžbetin dvor


Slovenský spisovateľ, 1986
Cena: 3.60 €
Jazyk: slovensky
386 strán, náklad: 35 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.308 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.7 cm
Umelecky najvydarenejšia z línie historických románov Hany Zelinovej je turčianska trilógia (Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy), "dlhý príbeh fabriciovskej rodinnej kliatby", v ktorom sa autorke podarilo spojiť osudy zemianskych rodín s dobrým poznaním historických a regionálnych reálií a vytvoriť príbeh s množstvom výrazných postáv.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
15160-88-01

Zelinová Hana
Diablov čardáš


Slovenský spisovateľ, 1958
Pôvodná próza
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.3 cm x 13 cm
Udalosti románu sa odohrávajú v Košiciach, v časovom rozpätí od začiatku tohto storočia do oslobodenia roku 1945. Hlavnou postavou je Grande Mama, bašta a tyran rodiny, ktorú musia všetci poslúchať. Je rodená šľachtičná a pôvodom Nemka. Zánik starého a zrod nového sveta zobrazuje autorka na členoch jej rodiny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
32592-88-01

Zelinová Hana
Diablov čardáš


Slovenský spisovateľ, 1967
Slovenská próza
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
262 strán, náklad: 10 000 ks, 3.vydanie, (stav A - výborný), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 19.2 cm x 11.1 cm
Udalosti románu sa odohrávajú v Košiciach, v časovom rozpätí od začiatku tohto storočia do oslobodenia roku 1945. Hlavnou postavou je Grande Mama, bašta a tyran rodiny, ktorú musia všetci poslúchať. Je rodená šľachtičná a pôvodom Nemka. Zánik starého a zrod nového sveta zobrazuje autorka na členoch jej rodiny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17036-88-01

Zelinová Hana
Hodvábna cesta


Silentium, 1999
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
344 strán, 1.vydanie, ISBN 80-967923-4-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.7 cm
Popudom k napísaniu bolo odporúčanie básnika Andreja Plávku, ktorý otcovi na smrteľnej posteli sľúbil, že nedá na otcove remeslo v literatúre zabudnúť, no sám už na sklonku života nemal dosť síl a tak poprosil Hanu Zelinovú... Román slovenskej autorky zavedie čitateľov do polovice 19. storočia. Pútavý a pestrý dej sa odvíja v dvoch rovinách: v kaštieli - kúrii bohatej Želmíry a v garbiarskych dielňach mikulášskych cechových majstrov. Obidve dejové línie spája postava hrdinu Johanna, ktorý prišiel do rodného kraja na skusy. Autorka opisuje životné osudy tohto garbiarskeho tovariša a zároveň prostredie a atmosféry na Slovensku v tomto čase... obal, 328 strán, tvrdá väzba uvoľnená Autorkin zmysel pre rozvíjanie zložitého príbehu s prvkami tajomstva sa uplatnil aj v ságe mikulášskych garbiarov (Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa), ktorá príťažlivo vykresľuje prenikanie dravého kapitalistického živlu do patriarchálneho sveta liptovských garbiarskych rodín.
image_1
image_2
Vojčíková - Poláčková Anna
Severovýchodné Slovensko
3.60 €
image_1
image_2
Vongrej Pavol
Dvaja romantici
4.40 €
image_1
image_2
Vrbková Veronika
Torzá jedného leta
1.15 €
image_1
image_2
Vrlík Peter
Rozprávanie o Kriváni
8.84 €
image_1
image_2
Vrtel̕,, Ladislav
Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918
29.00 €
image_1
image_2
Ward Klimek Thomas
People of the World - A Synopsis of Slovak History
3.49 €
image_1
image_2
Wolf Karol
PODRUHÉ A NAPOSLED Aneb mírové dělení Československa
2.20 €
image_1
image_2
Zachar Milan
Poetické Slovensko - Poetry of Slovakia
27.81 €
image_1
image_2
Žáčková Agáta
Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc)
7.50 €
image_1
image_2
Žačoková Kellö Andrea
SLOVENSKOpédia
15.76 €
image_1
image_2
Žantovský Petr Dinka, Pavol
Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy
11.07 €
image_1
image_2
Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Der Martinsdom in Bratislava
3.70 €
image_1
image_2
Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Dóm sv. Martina v Bratislave
9.90 €
image_1
image_2
Záturecký Peter Adolf
Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky
13.86 €
image_1
image_2
Zelinka Milan
Povesť o strýkovi Kenderešovi
2.30 €
image_1
image_2
Zelinka Milan
Z havranieho dvora
2.15 €
image_1
image_2
Zelinová Hana
Alžbetin dvor
3.60 €
image_1
image_2
Zelinová Hana
Diablov čardáš
2.00 €
image_1
image_2
Zelinová Hana
Diablov čardáš
3.00 €
image_1
image_2
Zelinová Hana
Hodvábna cesta
3.50 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [ 57 ] [58]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98933 titulov.

Kuriozity
Kuriozity