Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Náš antikvariát nedávno oslávil 20 rokov!!! :)))

HAND MADE
antikvariát hand made
Edícia: Kniznica slovenskej literatury [ 22 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Fedor Matejov - Fragmenty 87149-90-03

Fedor Matejov
Fragmenty


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788081013744, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.566 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Nikto nenapísal a trúfam si povedať, že už ani nenapíše také dielo o našom kritickom myslení ako Fedor Matejov. Je to rozsiahla štúdia – esej (skladá sa z niekoľkých častí), ktorá sa síce nevznáša nad ľuďmi a nad vecami, ako je to u nás zvykom od čias Alexandra Matušku, ale preniká do ľudí a do vecí, nedbá na „krásu“, ale chvíľami vzplanie zvláštnym ohňom, z akého vzniká sama báseň.
K N Í H K U P E C T V O
Július Barč - Ivan - Prózy - Július Barč-Ivan 87192-90-03

Július Barč - Ivan
Prózy - Július Barč-Ivan


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
624 strán, EAN: 9788081013959, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.85 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Július Barč-Ivan je známy predovšetkým ako dramatik. Zväzok Prózy predstavuje ďalšiu oblasť jeho spisovateľskej činnosti – prozaické dielo z tridsiatych a zo štyridsiatych rokov 20. storočia.
Výber obsahuje novely zo súborov Pohádka, Predposledný život a Úsmev bolesti, román Železné ruky, ako aj doteraz neuverejnené filmové scenáre a rozprávky z pozostalosti. Do zväzku sú zaradené aj Barčove-Ivanove publicistické a esejistické práce.
Výber poskytuje obraz o podobách a vývoji Barčovej-Ivanovej prózy a umožňuje porovnať ju s tvorbou iných autorov tohto obdobia. Zámerom zväzku je predstaviť tvorbu Júliusa Barča-Ivana ako druhovo a žánrovo rôznorodú a zároveň poukázať na jej ideovú, tematickú, kompozičnú i výrazovú vyhranenosť.
K N Í H K U P E C T V O
Pavel Hrúz - Okultizmus a iné prózy 87214-90-02

Pavel Hrúz
Okultizmus a iné prózy


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
536 strán, EAN: 9788081010156, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.747 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Banskobystrický rodák Pavel Hrúz (1941) patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek dlhému publikačnému zákazu už viac ako štyridsať rokov podstatným spôsobom utvára "prozaickú tvár" Slovenska. Prostredníctvom beletristických a publicistických textov Hrúz odhaľuje ničivý a deformujúci vplyv režimu, zamaskovaného za spoločenskú nevyhnutnosť, na človeka a na jeho život. Zbierka prináša dva poviedkové súbory Okultizmus (1968) a Pereat (knižne 1991), ktorých ústrednou témou je rozklad morálky a hodnôt v období budovania socializmu. Súčasťou knihy sú aj autorove kratšie prózy, publicistické texty, rozhovory, bohatá obrazová príloha a doslov editora.

"Hrúz vie vážne premeniť na komické a rovnako znížiť aj pátos, historické udalosti sú najčastejšie iba na okraji - jeho rozprávač i postavy sú svedkami." Gabriela Rakúsová, SME, 22.5.2008
K N Í H K U P E C T V O
Svetozár Hurban - Vajanský - Koreň a výhonky, Články 87243-90-03

Svetozár Hurban - Vajanský
Koreň a výhonky, Články


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2008
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
600 strán, EAN: 9788081011269, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.839 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.2 cm
V prípade Svetozára Hurbana Vajanského sú všetky jeho aktivity - ako básnika, spisovateľa, redaktora, spolkového činiteľa, organizátora národných podujatí — prepojené s jeho politickými postojmi. Bol vnímaný ako popredný reprezentant Slovenskej národnej strany, resp. ako tvorca politiky tzv. martinského centra, s ktorým spojil štyridsať rokov svojho plodného života (1878 — 1916). Ako človek z prvej línie bojiska za národné práva zažil na tomto poste hviezdne chvíle vele-benia jeho talentu i pevnosti ideálov a cieľov, ale i chvíle opľúvania, kritizovania postupov, marginalizovanie výsledkov práce, spochybňovanie úmyslov. Boli aj časy, keď sa o Vajan-skom a jeho dielach mlčalo. Rozsahom veľké umelecké dielo má za sebou dve súborné mnohozväzkové vydania. Ukazuje sa však, že pre generácie 20. a 21. storočia, pre bádateľov, ale i pre širšiu čitateľskú verejnosť sú zaujímavejšie výberové edície, ktoré sústreďujú a komentujú jeho eseje literárnoestetické a literárnohistorické v kombinácii s politickými úvahami. K takýmto vydaniam patrí aj predkladaný výber. Doplnený komentármi a skvelou štúdiou Ivany Taranenkovej o dnešnom nazeraní na dielo a význam Vajanského podáva nielen Vajanského názory z daných oblastí, ale ich prostredníctvom nám tiež približuje škálu problémov, akými žila slovenská spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia.

Daniela Kodajová
K N Í H K U P E C T V O
Vojtech Mihálik - Vojtech Mihálik - Básnické dielo 87247-90-03

Vojtech Mihálik
Vojtech Mihálik - Básnické dielo


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
616 strán, EAN: 9788081013737, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.861 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Výber zostavil, komentáre a vysvetlivky a doslov napísal Milan Hamada. Kalendárium života a diela a obrazovú prílohu pripravila Mária Sukeníková. Rukopis posúdila Eva Jenčíková.

Milan Hamada, významný historik staršej literatúry a zároveň jeden z najintegrálnejších kritikov slovenskej literatúry 20. storočia, sa ujal neľahkej úlohy – zostaviť knižný výber z tvorby mimoriadne talentovaného, no značne kontroverzného básnika Vojtecha Mihálika (1926 – 2001), ktorý vstúpil do slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne. Vyšiel z prostredia trnavského katolíckeho gymnázia, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo autorovu ranú časopiseckú tvorbu i jeho básnický debut Anjeli (1947). Eruptívna zmyslová obrazotvornosť, jemné intelektuálne verše preniknuté modernou spiritualitou a nekonvenčná, expresívna básnická reč sú pre mladého Mihálika charakteristické. Hamada s veľkou dávkou empatie sleduje peripetie Mihálikovej tvorby v čase, keď bol ešte slobodným, intelektuálne moderným a svojbytným tvorcom, čo nepodľahol ani vtedajším dobovo módnym nadrealistickým tendenciám (básnikov kritický spor s upadajúcim nadrealizmom odráža i prvá ukážka v kapitole Z článkov a rozhovorov). Charakterizuje Mihálika aj ako autora modernej, autentickej sociálnej lyriky v zbierke Plebejská košeľa (1950), ktorú považuje (na rozdiel od dobovej kritiky) za „vrcholnú a jedinečnú zbierku slovenskej povojnovej poézie.“

Eva Jenčíková
K N Í H K U P E C T V O
Karol Kuzmány - Dielo - Karol Kuzmány 87354-90-03

Karol Kuzmány
Dielo - Karol Kuzmány


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2014
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
688 strán, EAN: 9788081018602, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.914 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm
Výber z diela Karola Kuzmányho predstavuje jeho literárnu tvorbu po prvýkrát ucelenejšie. Okrem básní, idylickej básnickej poviedky, románového pokusu a teoretických statí a článkov výber obsahuje kázne, modlitby a pohrebné piesne.
K N Í H K U P E C T V O
Johanides Ján - Prózy - Ján Johanides 87355-90-02

Johanides Ján
Prózy - Ján Johanides


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2009
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
776 strán, EAN: 9788081012747, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.018 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.3 cm
Snáď s výnimkou prvých časopiseckých próz a čiastočne aj debutu Súkromie sú všetky prózy Jána Johanidesa zvláštnou alianciou veľkej histórie a komornej dramatickej situácie. Už Johanidesov debut však ukazuje dva okruhy jeho námetových preferencií. Príklon k veľkej histórii zastupujú novely Nerozhodný, Súkromie, Postoj. Druhým okruhom sú dramatické sondy do krajných podôb ľudskej existencie, problém voľby, sebareflexie a transcendencie. V čistej podobe ich prinášajú novely Potápača priťahujú pramene mora a Kráska a výlet.

Johanidesova próza sa neskôr voči čitateľovi angažuje prvoplánovejšie, často s dôrazom na otvorené, expresívne pomenúvanie mravných a sociálnych nedostatočností jednotlivca a spoločnosti. V prítomnom výbere je príkladom kritikou kontroverzne prijatá próza Nepriznané vrany. Jadro prozaického výberu tvorí epicky najkošatejší román Previesť cez most z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, komorné, a predsa epicky vrstvené rozprávanie s voľne štylizovaným autobiografickým pozadím, ktoré sa objavuje aj v iných Johanidesových vydarených textoch, predovšetkým v románe Najsmutnejšia oravská balada z druhej polovice osemdesiatych rokov, vnútorne zasvätenom, štylisticky ornamentálnom rozprávaní o Orave ako duchu miesta autorovho rodiska.

Dôležitou súčasťou výberu sú Johanidesove eseje a rozhovory, v ktorých prezentuje nealibistický a prekvapujúco nenihilistický postoj voči sebe, ľuďom a dobe. Príkladom môžu byť eseje Rusko a bolesť od Goľadkina ku Goľadkinom, Identita v kríze a Fanatizmus - večná náplasť na ranu.
K N Í H K U P E C T V O
Valentín Beniak - Žofia a iné básne 87356-90-03

Valentín Beniak
Žofia a iné básne


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2012
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
664 strán, EAN: 9788081016776, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.884 kg, rozmer: 20.6 cm x 15 cm
Valentín Beniak (1894 - 1973) patrí k vrcholným básnikom vojnového a povojnového Slovenska. Vo svojej poézii dokázal výnimočným spôsobom spojiť osobný aj nadosobný postoj, písať s osobným zaujatím nielen o témach súkromnných, ale aj v mene národa, keď si to vyžadovala dramatická situácia Slovákov v pohnutom 20. storočí.

V. Beniak sa stal jedným z posledných básnikov, ktorým sa podarilo naplniť inštitút básnika ako svedomia národa. Básnický výber Žofia a iné básne prináša Beniakovu poéziu z autorovho prvého vrcholného obdobia (1936 - 1947). Predkladáme celé zbierky, v pôvodnom poradí, ako ich pre dobových čitateľov pripravil autor: Poštový holub (1936), Bukvica (1938), Vigília (1939), Žofia (1941), Popolec (1942) a zbierku Igric v jej rozšírenom vydaní (1968). Zámerom je ukázať Beniakovu vrcholnú tvorbu reprezentovanú predovšetkým básnickými skladbami Žofia a Popolec, ktoré dopĺňajú ďalšie výrazné zbierky tohto obdobia. Prítomné sú aj ukážky z Beniakovej publicistickej knihy Sebe i vám (1943). Básnikov ľudský a autorský profil dopĺňajú rukopisné a časopisecké články, listy, rozhovory a obrazový archív.
K N Í H K U P E C T V O
Pavol Jozef Šafárik - Básnické dielo - Pavol Jozef Šafárik 88041-90-03

Pavol Jozef Šafárik
Básnické dielo - Pavol Jozef Šafárik


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2005
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
312 strán, EAN: 9788071497967, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.487 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Edícia Petra Kášu sa sústreďuje na celé básnické dielo P.J. Šafárika, tvoriace ťažisko zväzku. Prináša však aj reprezentatívne ukážky z jeho literárnoteoretickej účasti na programovom spise Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie (1818), zo slavistickej práce Dejiny slovanského jazyka a literatúryvšetkých nárečí (1826) i z ďaľších textov a z korešpondncie. Výber textov vystihuje Šafárikov prínos v literárnoteoretickej (estetickej), literárnohistorickej i slavistickej problematike. Zvláštny oddiel tvoria výroky literárnych kritikov a historikov o Šafárikovej tvorbe. Jeho jediná básnická zbierka Tatranská Múza s lýrou Slovanskou (1814) je tu publikovaná po prvý raz v pôvodnej jazykovej podobe a zrkadlovov preklade do modernej slovenčiny, čo treba pokladať za veľký prínos tejto edície.
Milan Hamada
K N Í H K U P E C T V O
Rudolf Sloboda - Narcis a iné 89474-90-02

Rudolf Sloboda
Narcis a iné


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2014
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
592 strán, EAN: 9788081017667, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.811 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Silne subjektívny, nepochopiteľne životne autentický ráz Slobodovej tvorby, jeho až neznesiteľne intenzívne a sebatrýznivé sebaskúmanie zo všetkých mysliteľných strán, ktoré samozrejme presahovalo aj do skúmania a komentovania fragmentov okolitej reality, a ďalej jeho neviazaný, esteticky nenormovaný, netradičný mix rozprávačských a sujetovo-kompozičných postupov so zameraním sa mikroúrovne textovej výstavby, na pointilistickú prácu so slovami a jednotlivými vetami a s využitím aj parodizujúcich, persiflážnych, apokryfných a iných podobných postupov, metodík a techník, predstavoval od samých publikačných začiatkov na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia šokujúce nóvum v slovenskej literárnej situácii.
K N Í H K U P E C T V O
Alfonz Bednár - Alfonz Bednár - Sklený vrch 87347-90-02

Alfonz Bednár
Alfonz Bednár - Sklený vrch


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2008
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
632 strán, EAN: 9788081011351, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.862 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Výber z próz, filmových scenárov a autobiografických textov Alfonza Bednára sa zameriava na obdobie päťdesiatych a šesťdesiatich rokov, v ktorých mal Bednár mimoriadne tvorivé obdobie a bol čitateľom najbližšie. Kniha zároveň zohľadňuje aj jeho tvorbu pre film. Z kongeniálnej spolupráce s režisérom Štefanom Uhrom, kameramanom Stanislavom Szomolányim a skladateľom Iljom Zeljenkom vzišlo uznanie slovenskej filmovej tvorby doma a aj v zahraničí. Film Organ (1964) získal osobitnú cenu poroty na festivale v Locarne, Slnko v sieti (1962) sa považuje za iniciačné dielo česko-slovenskej novej vlny.


Obsah:


1. PRÓZY

Sklený vrch

Kolíska

Fajolov príspevok

Zlatá brána

Pontónový deň

2. FILMOVÉ SCENÁRE

3. Autor o sebe a o diele

4. Iní o autorovi


Komentáre a vysvetlivky

Kalendárium života a diela

Doslov editorky

Obrazová príloha
A N T I K V A R I Á T
Július Barč - Ivan - Prózy 135156-88-01

Július Barč - Ivan
Prózy


Kalligram, 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
624 strán, ISBN - 978-80-8101-395-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.85 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Július Barč-Ivan je známy predovšetkým ako dramatik. Zväzok Prózy predstavuje ďalšiu oblasť jeho spisovateľskej činnosti – prozaické dielo z tridsiatych a zo štyridsiatych rokov 20. storočia.
Výber obsahuje novely zo súborov Pohádka, Predposledný život a Úsmev bolesti, román Železné ruky, ako aj doteraz neuverejnené filmové scenáre a rozprávky z pozostalosti. Do zväzku sú zaradené aj Barčove-Ivanove publicistické a esejistické práce.
Výber poskytuje obraz o podobách a vývoji Barčovej-Ivanovej prózy a umožňuje porovnať ju s tvorbou iných autorov tohto obdobia. Zámerom zväzku je predstaviť tvorbu Júliusa Barča-Ivana ako druhovo a žánrovo rôznorodú a zároveň poukázať na jej ideovú, tematickú, kompozičnú i výrazovú vyhranenosť.
K N Í H K U P E C T V O
Ondruš Ján - Básnické dielo - Ján Ondruš 142734-90-02

Ondruš Ján
Básnické dielo - Ján Ondruš


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
592 strán, EAN: 9788081015199, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.832 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm
Kniha obsahuje súborné básnické dielo Jána Ondruša v takej podobe, akú mu dal básnik v autorizovanom vydaní poslednej ruky pod názvom Prehĺtanie vlasu (1996). Zvláštnosťou edície je uvedenie všetkých časopisecky publikovaných Ondrušových básní do vydania zbierky Šialený mesiac (1965). Až po týchto básňach nasleduje autorom tri desaťročia prepracúvané dielo zbierok Šialený mesiac, Posunok s kvetom (1968), V stave žlče (1968), Kľak (1970) a Mužské korenie (1972). Ján Ondruš je jedným z najvýznamnejších básnikov druhej polovice 20. storočia a možno povedať, že je jediným výnimočným slovenským básnikom po druhej svetovej vojne, ktorý (popri umlčaných) nepodľahol deštruktívnemu tlaku ideológií, a pritom básňou odpovedal na stav povojnového človeka a sveta. Predstavuje typ neoavantgardného existencialistu vyslovujúceho jedinečnú podstatu človeka, o ktorého existenciu zápasil prostriedkami niekedy ťažko prístupnej básnickej reči. Zvláštnosťou tohto vydania je publikovanie ucelených kritických, analytických a esejistických interpretácií Ondrušovej poézie, ktoré doteraz najviac prenikli do štruktúry zmyslu jeho básnického diela. V komentároch sa upozorňuje na podstatné zmeny, ktorými prechádzal tvorivý proces básnika až do jeho výslednej podoby, ktorú pokladá za svoj ľudský a básnický odkaz. Integrálnou súčasťou diela je aj posledná básnická zbierka prevažne satirických básní Ovca vo vlčej koži (1977).
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia 143914-90-03

Kolektív
Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2011
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
456 strán, EAN: 9788081015687, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.658 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia pripravený kolektívom vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Formou samostatných hesiel približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy vznikajúce v 19. storočí, hoci vo viacerých prípadoch došlo k ich reálnemu publikovaniu až hlboko v 20. storočí. Aj takéto objavovanie ponornej, pred zrakmi verejnosti dlhý čas skrytej línie slovenskej literatúry 19. storočia je dôkazom toho, že slovenská literatúra 19. storočia je vnútorne oveľa vrstevnatejšia, než ako to ukazovali jej staršie výklady a interpretácie. Umelecké smery a štýly 19. storočia – klasicizmus, preromantizmus, romantizmus, biedermeier, realizmus, parnasizmus, moderna – tu síce vystupujú cez jednotlivé literárne diela, v súhrne však slovník ponúka istým spôsobom hierarchizovaný obraz dejín slovenskej literatúry daného obdobia.
K N Í H K U P E C T V O
Bajza Ignác Jozef - Dielo - Jozef Ignác Bajza 144189-90-03

Bajza Ignác Jozef
Dielo - Jozef Ignác Bajza


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2009
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
596 strán, EAN: 9788081012792, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.815 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Výber z diela Jozefa Ignáca Bajzu (1755 – 1836) prináša v preklade dve čitateľsky najúspešnejšie prozaické práce – román Príhody a skúsenosti mladíka Reného a zbierku poviedok, anekdot a hádaniek Veselé príbehy a výroky. Prózy dopĺňa literárnohistorická reflexia tvorcu a jeho diela, autorov testament a nekrológ.
Pohľad na tohto osvietenského spisovateľa je dodnes značne kritický, hoci predložil konkrétny návrh o budúcom tvare slovenskej jazykovej a literárnej kultúry a predstavil sa najmä ako originálny rozprávač. Edičné sprítomnenie diela v Knižnici slovenskej literatúry chce preto prispieť k zviditeľneniu jeho tvorcu.
K N Í H K U P E C T V O
Horváth Ivan - Ivan Horváth - Prózy 144407-90-03

Horváth Ivan
Ivan Horváth - Prózy


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2010
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
608 strán, EAN: 9788081013713, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.847 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu Ivana Horvátha – od prvých textov autora z debutu Mozaika života a snov cez zbierky próz Vízum do Európy, Nepravdepodobný advokát či Tak sa to malo stať až po esej Návrat do Paríža.
Čitateľovu predstavu o autorovi dopĺňa výber z jeho publicistiky a korešpondencie, ale i v tejto edícii tradičné Odborné názory na Horváthovu tvorbu, Kalendárium, Komentáre a vysvetlivky či v neposlednom rade fundovaný doslov Jany Kuzmíkovej, autorky monografie o Ivanovi Horváthovi.
Novátorské je predovšetkým editorkino skúmanie irónie, „diskurzivity“ a „psycholingvizmu“ v Horváthovej próze. (Marta Součková)
K N Í H K U P E C T V O
Kollár Ján - Ján Kollár - Dielo 144743-90-02

Kollár Ján
Ján Kollár - Dielo


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2009
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
608 strán, EAN: 9788081012778, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.848 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Vyberať z diela Jána Kollára nie je také jednoduché. Tento veľký básnik je až do takej miery mumifikovaný, že oživiť ho vyžaduje poznanie a cit. Oboma predpokladmi disponuje znalec nášho národného obrodenia Miloslav Vojtech.
V tejto edícii zbavil osobnosť a tvorbu Jána Kollára básnickej záťaže a učeneckého panciera, ktorými ich zavalil sám autor a rôzni jeho vykladači, a predstavuje nám ho v podobe živého básnika, mysliteľa, kazateľa a vedca
K N Í H K U P E C T V O
Chrobák Dobroslav - Dobroslav Chrobák - Prozaické dielo 145008-90-02

Chrobák Dobroslav
Dobroslav Chrobák - Prozaické dielo


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2011
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
616 strán, EAN: 9788081015663, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.83 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Dobroslav Chrobák (1907 – 1951) patrí k tým medzivojnovým slovenským autorom a umelcom, ktorí – podobne ako Ľudovít Fulla vo výtvarnom umení – dokázali v umeleckom dotyku so svetom autentickým spôsobom vyjadriť kultúrnu špecifickosť vlastného národa. Ako „moderný tradicionalista“ (J. Bob) v protiklade k svojej dobe, nemajúcej „záujmu estetického“, sa vyznačuje „smädom po kráse“, poézii, a zároveň i po čistých ľudských hodnotách, ako ich azda poznáme iba zo sveta ľudových rozprávok či povestí. Obraz hornoliptovskej prírody so scenériou Tatier i majestátom Kriváňa na jednej strane a moderné mesto s jeho civilizačným nepokojom na strane druhej tvoria pozadie dramatických ľudských príbehov, ktoré sugestívnym spôsobom vypovedajú o traumách, no i túžbach moderného človeka západnej civilizácie. Hoci sa Chrobákovo dielo – i prítomný výber z neho – z rozličných príčin nenaplnilo tak, ako by si bol prial autor, a my s ním, ostáva aj vo svojej torzovitosti „uzavretým umeleckým celkom, ktorý vyváži celé desiatky kníh menej talentovaných, menej kritických a menej úspešných autorov“ (R. Brtáň).
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia 145332-90-03

Kolektív
Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2009
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
344 strán, EAN: 9788081012808, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia...
K N Í H K U P E C T V O
Brtáňová Erika - Na margo staršej literatúry 145333-90-02

Brtáňová Erika
Na margo staršej literatúry


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2012
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
296 strán, EAN: 9788081016783, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.473 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej poetiky. Autorka sa pokúša ukázať, že i napriek odlišnej estetickej skúsenosti i mentálnemu ustrojeniu dnešného čitateľa možno staršie literárne texty čítať s porozumením, ba dokonca možno mať z ich čítania potešenie.
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89162 titulov.